Related Articles

อาเซียนคาด GDP ประจำปี 2011 โต 5%

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน ประเมินอัตราการเติบโตของ GDP ของทั้งอาเซียนประจำปี 2011 ว่าจะเติบโต 5% ถึงแม้จะเผชิญสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐก็ตาม

ธงอาเซียน

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ให้สัมภาษณ์ว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มี “ชนชั้นกลาง” เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด “อำนาจในการซื้อ” (purchasing power) ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และประชากรอาเซียนเองก็ต้องการบริการแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ โทรคมนาคม การศึกษา การเงิน ลอจิสติกส์ เพิ่มสูงมาก ซึ่งบริการเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าหมายทางการลงทุนจากต่างชาติ (FDI) แทนภาคการผลิตอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต

ตัวเลขการลงทุนจากนอกอาเซียนในปี 2010 โตขึ้นจากปี 2009 เกือบเท่าตัว นั่นคือจาก 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลจาก Prensa Latima,http://www.siamintelligence.com

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน