Related Articles

สรรพากรปรับใหญ่รับAEC เร่งปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


สรรพากรปรับใหญ่รับAEC เร

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังภายใต้ AEC Blueprint เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยจัดทำแผนจัดระบบภาษีของกรมสรรพากร มีเป้าหมายผสมผสานการบริหารจัดเก็บและบริการ ผู้เสียภาษี เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญ คือ ต้องท่าให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศAEC เพื่อเข้าสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ภายใต้การเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ แรงงานฝีมือ การลงทุนและเงินทุนที่เสรีขึ้น จึงต้องน่าการปรับปรุงโครงสร้างภาษีแบบมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ กรมสรรพากรได้ปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลธรรมดาจาก 30% ลงมาอยู่ 23 % ในปีนี้ และ 20% ในปี 2556 ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันกับชาติอื่นในประชาคมอาเซียนได้ เพราะยังมีหลายประเทศที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลสูงกว่าไทย เช่น มาเลเซีย กับ เวียดนาม อยู่ที่ 25 % บรูไน 27.5% ฟิลิปปินส์ 30% และลาว 35% ซึ่งการที่อัตราภาษีนิติบุคคลของไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียน จะช่วยจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันยังมีมาตรการภาษีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ ปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทั้งปรับเพิ่ม Chapter International Taxation ในประมวลรัษฎากร และมาตรการภาษีด้านตลาดทุน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการลงทุนและเงินทุนเสรี

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังอยู่ในระหว่างศึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสม ผลกระทบเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งอัตราภาษีและยังแข่งขันได้ ขณะที่มาตรการภาษีด้านตลาดทุนก็ยังต้องหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างรอบด้าน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการลงทุนและเงินทุนเสรี

นอกจากนี้ จะต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีในกลุ่มประเทศAEC เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งการขยายการจัดเก็บภาษีหรือท่าอย่างไรให้อัตราภาษีเสมอภาคกันและสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทยสู่สากล สร้างเวทีการประชุม หน่วยงานบริหารจัดเก็บภาษีในประเทศประชาคม AEC (AEC Tax Forum) และสร้างพื้นฐานการรับรู้ที่เท่าเทียมกัน โดยจัดทำประมวลรัษฎากรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างปรับปรุงประมวลรัษฎากรและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของไทยให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เพื่อให้ชาติอื่นในAECรับรู้กฎระเบียบของไทย เพื่อสะดวกแก่การประกอบธุรกิจร่วมกันด้วย ซึ่งจะมีเผยแพร่ทั้งเป็นเอกสารและในเว็บไซต์

ขณะที่นวัตกรรมที่น่ามาบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น และป้องกันการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับส่านักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือตม. และข้อมูลการขอใบอนุญาตการท่างานของคนต่างชาติในไทย หรือเวิร์ค เปอร์มิท (work permit) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของภาษีแรงงานในกลุ่มสกิล เลเบอร์ หรือแรงงานฝีมือ เช่น แพทย์ วิศวกร จากข้อมูล ผู้ขอเวิร์ค เปอร์มิท และข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศจากตม. ว่าได้มีการเสียภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

นอกจากนี้ ได้เตรียมให้บริการคอลเซ็นเตอร์ของกรมฯ เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ แบบแสดงรายการภาษี และการยื่นแบบผ่านสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตเป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งแบบแสดงรายการเสียภาษีจะเริ่มใช้ในปีนี้แล้ว และในอนาคตจะศึกษาคามเป็นไปได้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวท ให้นักท่องเที่ยวร่วมกันของประเทศกลุ่ม AEC พร้อมจัดโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับภาษีไปในภูมิภาคด้วย

นางจิตรมณี ระบุว่า 3 กรมจัดเก็บภาษี ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสมิต ยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบและให้ลูกค้าของตน ให้ใช้เลขประจ่าตัวผู้เสียภาษีอากรเดียว คือ เลข 13 หลัก ได้เช่น ถ้าเป็นนิติบุคคล ก็ให้ใช้เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขบัตรประจ่าตัวประชาชน ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นตามการก่าหนดให้ใช้ข้อมูลแบบซิงเกิล นัมเบอร์ ทั้งประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน หรือAEC

ขณะเดียวกันจะมีการบูรณาการท่างาน 3 กรมจัดเก็บภาษี ที่อยู่ภายใต้ก่ากับของกระทรวงการคลัง ในการให้บริการ โดยจัดทำเว็บไซต์ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ประชาชน ผู้เสียภาษี และผู้ประกอบการ โดยรหัสเข้าใช้บริการเดียว เช่น ประชาชนหรือผู้เสียภาษีทั่วไปใช้เลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลใช้เลขที่ จดทะเบียนกับออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 กรมภาษี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทั้ง 3 กรม เพื่อประโยชน์ใการตรวจสอบ และก่ากับดูแลการเสียภาษีทั้งรายบุคคลและผู้ประกอบการได้

นอกจากนี้ยังมีระบบบูรณาการข้อมูลภาษีด้านสถิติ ทั้งผลการจัดเก็บภาษี ประมาณการภาษี บทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ น่าไปประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจทั่วไปได้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน