Related Articles

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: การเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: ก


การเปิดเสรีด้านบริการของอาเซียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรอบความตกลงด้านบริการของอาเซียนริเริ่มขึ้นจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2538 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน และเวียดนาม ได้ลงนามความตกลงดังกล่าว เมื่อ 15 ธันวาคม 2538 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริการและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในภูมิภาครวมถึงการเพิ่มความเท่าเทียมในการบริการผ่านการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามมาตรฐานด้านความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก โดยตั้งเป้าหมายให้ความตกลงต่างๆ เป็นที่ยอมรับกันได้ภายในปี 2558

ในชั้นแรก ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในอาเซียนได้ครอบคลุมถึงสาขาการบริการต่างๆ อาทิ สาขาการเงิน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในการประชุมการเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน ในเวทีอาเซียนรอบที่ 4 ในช่วงระหว่างปี 2548-2549 ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีให้รวมทุกสาขาบริการ โดยเฉพาะในด้านการบริการและการท่องเที่ยว ที่เป็นสาขาส่าคัญที่จะมีการเร่งรัดตามข้อตกลงทั้งในด้านการบริการในโรงแรมและร้านอาหาร การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นธุรกิจการบริการที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคการเปิดเสรีภาคบริการเสรีในอาเซียน ยังได้ก่าหนดเป้าหมายระดับการเปิดตลาดด้านการบริการ ที่จะให้ขจัดข้อกีดกันส่าหรับการให้บริการข้ามพรมแดน ข้อจ่ากัดในการบริโภคข้ามพรมแดน และการสร้างความเท่าเทียมให้กับนักลงทุนในอาเซียนในการจัดตั้งธุรกิจและถือหุ้น โดยเฉพาะในสาขาเร่งรัดด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่นักลงทุนอาเซียนจะมีโอกาสถือหุ้นในกิจการของสาขาดังกล่าวในแต่ละประเทศได้ร้อยละ 70 จากที่เคยถือได้ร้อยละ 49 ในปี 2549 ส่วนสาขาบริการอื่นๆ จะทยอยปรับตัวให้เข้ากับกรอบความตกลงนี้ในล่าดับต่อไป เช่น การบริการด้านโลจิสติกส์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้นักลงทุนถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในปี 2556 และสาขาอื่นๆ จะมีการปรับสัดส่วนการถือหุ้นลักษณะนี้ได้ในปี 2558

การเปิดเสรีด้านบริการถือเป็นส่วนส่าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคบริการเป็นภาคใหญ่ในหลายประเทศ ภาคบริการมีขนาดใหญ่กว่าภาคอุตสาหกรรม การเปิดเสรีด้านนี้จึงมีความหมายมากต่ออาเซียน

ที่มา : พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน