Related Articles

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านศึกษา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECจากการจัดอันดับของ International Institute for Management Development (IMD) ปี 2554 ซึ่งมี 59 ประเทศทั่วโลกเข้ารับการประ
เมินจัดอันดับ โดยผลการประเมินการศึกษาในภาพรวมของไทย พบว่าอยู่ในอันดับที่ 51 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น ซึ่งไทยมีอันดับอยู่เหนือเพียง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

ซึ่งการสรุปผลความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การถ่ายทอดความรู้ คุณภาพและทักษะต่าง ๆ


ข้อมูลจาก Asean Community Awareness

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน