Related Articles

GDP per capital เป็นจุดอ่อนในการจัดตั้ง AEC จริงเหรอ?

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

GDP per capital เป็นจุดอเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์ที่คนมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 1.52 ล้านบาท กับประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่มคือพม่าซึ่งประชาชนโดยเฉลี่ยมีรายได้เพียงประมาณ 24,000 บาทต่อปีเท่า หรือเทียบได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนสิงคโปร์รวยกว่าคนพม่าโดยเฉลี่ยประมาณ 63 เท่า แน่นอนว่า GDP Per Capita คงไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขในการดาเนินชีวิต เพราะคนรวยไม่จำเป็นต้องมีความสุข และคนจนไม่จาเป็นต้องมี...
แต่ความทุกข์เสมอไปแต่อย่างน้อยที่สุด GDP Per Capita หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง เช่น ความสามารถในการจับจ่าย ความสามารถในการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร และแสดงให้เห็นความแตกต่างกันในระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน

ช่องว่างของระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน มีผลอย่างมากทีทำให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เพราะระดับการพัฒนาการเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ก็มีเป้าหมายในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ความต้องการของผู้คนในสังคมก็แตกต่างกัน ในขณะที่คนในบางประเทศเน้นการดำเนินชีวิตแค่ในมีกินไม่อดตาย แต่บางประเทศผู้คนอาจมีกำลังซื้อมากชนิดเหลือกินเหลือใช้ และช่องว่างนี้มีแนวโน้มที่จะยิ่งกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจัยหลักที่จะทำให้คนลืมตาอ้าปากได้คือการลงทุนในการพัฒนาคน แต่แน่นอนว่าประเทศร่ำรวยก็จะยิ่งก้าวหนีล้ำหน้าประเทศยากจนได้อย่างก้าวกระโดดด้วยทรัพยากรที่แตกต่างกันอย่างมาก

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน