Related Articles

ประเทศไทย : การเปิดเสรีการบริการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ปี2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

AEC : การเปิดเสรีการบริการการศึกษา ปี 2558

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN COMMUNITY ในปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยความร่วมมือ 3 ส่วน หรือที่เรียกกันว่า 3 เสาหลัก ได้แก่ :-

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

ความเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นตลาดเดียว, มีฐานการผลิตร่วมกัน, มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือได้อย่างเสรี.

“การศึกษา” ได้รับการจัดอยู่ในหมวด “การบริการ” ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในเรื่องการเปิดเสรีการบริการการศึกษาแล้วตามข้อผูกพันชุดที่ 7 (Package 7th) โดยแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขการเปิดเสรีที่แตกต่างกัน. ในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามและตกลงที่จะเปิดเสรีการบริการการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบต่างๆ ตามตารางที่สรุปไว้ดังนี้ :ประเทศไทย : การเปิดเสรีก

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน