Related Articles

เออีซีเมื่อไหร่ เขมรขอเปิดด่าน 24 ชม.

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


เออีซีเมื่อไหร่ เขมรขอเปเมื่อไม่นานมานี้ สภาหอการค้าไทยได้หารือกับ H.E.Tauch Chankosal รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport) แห่งประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับความร่วมมือในการขยายการดำเนินงานด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้น

ในการหารือครั้งนี้ทางกัมพูชาขอให้ไทยขยายเวลาการเปิดด่านให้เปิดตลอด24 ชั่วโมง จากเดิมที่ด่านจะเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00-20.00 น.เท่านั้น เพื่อให้รถสามารถผ่านข้ามแดนได้ตลอด ไม่ต้องเสียเวลาค้างคืน หรือหยุดพักรอให้ด่านเปิด

เพราะการเปิดด่านให้รถสามารถผ่านข้ามแดนได้ตลอดเวลานี้ เป็นการช่วยย่นระยะเวลาการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงเป็นการช่วยย่นระยะเวลาให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชายังเสนอให้ขยายเส้นทางการขนส่งจากจังหวัดสระแก้วไปยังเมืองเสียมเรียบ เนื่องจากมีสินค้าไทยส่งไปยังเสียมเรียบเป็นจำนวนมาก

สำหรับชายแดนไทยกับกัมพูชามีระยะทาง 725 กิโลเมตร สามารถติดต่อกันได้หลายด้าน โดยทิศเหนือติดกับไทย 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกติดกับไทย 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ส่วนทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และยังมีจุดการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาคือจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ในภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี และสระแก้ว โดยจุดการค้าผ่านแดนที่สำคัญคือ ตลาดโรงเกลือ ที่ตั้งอยู่บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุด

ดังนั้น จะเห็นว่าการค้าชายแดนมีบทบาทสูง โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างประเทศทั้งสอง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากกล่าวโดยทั่วไปแล้ว การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีอยู่ 2 ลักษณะ คือในรูปแบบการค้าชายแดนที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นการซื้อขายระหว่างคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน และใน

รูปแบบคล้ายกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าจากส่วนกลางและที่อื่น ๆ ด้วย ส่วนใหญ่แล้ว สินค้าที่ขายมักเป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร เป็นต้น

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อหารือที่กัมพูชามีต่อไทย และสอดรับกับการค้าขายชายแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ฝ่ายไทยจึงได้เสนอให้กัมพูชาปรับมาตรฐานการเดินรถเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทางไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดให้รถขนส่งบรรทุกสินค้าได้30ตัน เพราะกัมพูชากำหนดให้บรรทุกได้แค่ 26 ตันเท่านั้น เมื่อรถขนส่งจากไทยขนสินค้าเข้ากัมพูชา ต้องถ่ายสินค้าออกสู่รถอีกคัน เพื่อให้

น้ำหนักสินค้าไม่เกิน 26 ตัน ซึ่งยุ่งยาก และทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเสนอให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ไทย-กัมพูชา ให้ประกันภัยครอบคลุมตลอดเส้นทางทั้ง 2 ประเทศ เนื่องจากในปัจจุบัน ประกันภัยตัวรถขนส่งไทยไม่ครอบคลุมถึงอุบัติภัยที่เกิดในกัมพูชา ผู้ประกอบการจึงไม่มั่นใจที่จะให้บริการขนส่งไปถึงในกัมพูชา

อย่างไรก็ดี การหารือระหว่างสภาหอการค้าไทยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งประเทศกัมพูชาครั้งนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่รอการพิจารณาจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ทางสภาหอการค้าไทยยังเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาจุดผ่อนปรนและจุดผ่านแดนชั่วคราวของไทยทั่วประเทศ 49 แห่งให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด รวมไปถึงการพัฒนาระบบการค้า การขนส่ง ศุลกากร กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน