Related Articles

ค่าแรงกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


ค่าแรงกับประชาคมอาเซียน

 ค่าแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อความสามารถในการแข่งขัน การเปรียบเทียบว่าตอนนี้ค่าแรงของประเทศไทยอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพในระดับหนึ่ง ว่า ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร

การที่ค่าแรงของเราเกาะกลุ่มกับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็นการส่งสัญญาณบอกเราว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยควรลดความสำคัญของอุตสาหกรรมที่พึ...
่งพาแรงงานที่เป็นแรงกายน้อยลง แล้วมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะพิเศษ ใช้แรงสมองและใช้เครื่องจักรให้มากขึ้น ซึ่งการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ และปฏิรูปวัฒนธรรมในการทำงา

การปฏิรูปการศึกษามีการพูดถึงกันมากแล้วว่า การศึกษาของเราเน้นการท่องจำ ไม่ได้เน้นกระบวนการคิด และการลงมือทำ มุ่งส่งคนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยไม่สนใจว่า เขาจะเหมาะสมที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ ระบบพัฒนากำลังคนของประเทศที่บิดเบือน ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนในการจัดสรรกำลังคนของประเทศ 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน