Related Articles

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 27

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศิลปะและวัฒนธรรม,ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์

1 มีนาคม 2556 - 30 เมษายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี โทร.0-3240-1006 , 0-3242-5600

Tel. +66 3247 1005-6

หมวดหมู่ ศิลปะและวัฒนธรรม,ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา,ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานพระนครคีรี-เมืองเพชร

  จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่างๆ เพชรบุรี จึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม ตลอดผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงความศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาคนเมืองเพชร

       จากความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

   สำหรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรี ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงาน และชมดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังเพียงปีละครั้ง

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน