Economy and Investment

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกัมพูชาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมก

นายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้นั้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพ ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และลาว
 
สำหรับจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมายาวนานและได้มีกิจกรรมร่วมมือกันมาเป็นลำดับ จนถึงมีการประชุมร่วมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นที่มาของการฝึกอบรมในสองสาขาวิชาที่จังหวัดโพธิ์สัต คือ สาขาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์และสาขาคอมพิวเตอร์ จนมีทักษะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ (17ก.ค.58 ) ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอิง กึมเลียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิ์สัต ร่วมเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะฝีมือแรงงานที่จังหวัดโพธิ์สัต จำนวน 78 คน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน