Tourism

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒน
 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน(สามย่าน) กรุงเทพฯ โดยมีนายขจร  วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และภาคท้องถิ่นชุมชน
 
กิจกรรมประกอบด้วย การสรุปผลการจัดทำโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, การอภิปรายเรื่อง สร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่อยอดบูรณาการเครือข่ายเชื่อมโยงสู่อาเซียน และการเสวนาหัวข้อ คุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์สู่อาเซียน
 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไทย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางของการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการในทุกภาคส่วน
 
นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วางวิสัยทัศน์ วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายคือ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว ในปี 2558 คาดการณ์ไว้ที่ 2.2 ล้านล้านบาท และปี 2560 ที่ 2.5 ล้านล้านบาท
 
นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล ได้กล่าวถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวอาเซียนและโอกาสทางการตลาด ว่า ประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมธรรมสูงถือเป็นโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวในจากอาเซียนจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียมากกว่าประเทศไทย ขณะที่ไทยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากนอกอาเซียนมากกว่า ดังนั้นไทยจึงควรให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวในอาเซียนด้วย
 
นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ที่ดีที่สุด และกระจายเม็ดเงินสู่ภาคส่วนต่างๆอย่างทั่วถึง ประเทศไทยจึงควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวว่า อาเซียนเป็นประชาคมแห่งความร่วมมือ ควรสร้างความเข้มแข็งจากท้องถิ่นชุมชน สู่ระดับประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงถือเป็นโอกาสของชาติ ที่จะสามารถสร้างความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจร่วมกันของประชาคมอาเซียน
 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์น้อย และควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับ 5 พื้นที่ คือ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ , กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง, กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร และกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach และมีเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน