Economy and Investment

คลังเดินหน้าจัดซื้อแบบดิจิทัล

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คลังเดินหน้าจัดซื้อแบบดิ

 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-การันตี และบริการรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-เพย์เม้นท์ ถือเป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า และยังลดการติดต่อระหว่างผู้ค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา ซึ่งจะทำให้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส และนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดซื้อของไทยมากขึ้น จากที่ผ่านมาเป็นแค่ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
 
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การลงนามร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ครั้งนี้เป็นการรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิมาร์เก็ต และอีบิดดิ้ง ซึ่งจะเริ่มใช้แทนระบบอีอ๊อกชั่นทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นี้ ถือเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันการทุจริต
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน