Related Articles

เทศกาลเงาะ ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

8 สิงหาคม 2557 - 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1397

    ททท. สำนักงานสุรินทร์

    Tel. +66 4451 4447

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,อาหารและเครื่องดื่ม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

- ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ (เฉพาะวันเปิดงาน)

- การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

- การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร

- การประกวดธิดาชาวสวน

- การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการประกวดจัดกระเช้าผลไม้

- การแข่งขันกินเงาะ – ทุเรียน

- การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ/สัตว์สวยงาม

- กิจกรรมทัวร์สวนเกษตรเชิงอนุรักษ์ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” 

- กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวสวนเกษตรเชิงอนุรักษ์


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลเงาะ-ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ--5573

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน