Related Articles

ยุทธศาสตร์กรมสรรพากรและการพัฒนาฐานภาษี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ยุทธศาสตร์กรมสรรพากรและก           
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา ความซับซ้อนของธุรกิจที่มีมากขึ้น การจัดเก็บรายได้ให้แก่รัฐบาลผ่านกระบวนการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้ที่เพียงพอในการบริหารประเทศ รวมทั้งสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน ทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)ว่า “ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม” ซึ่งนับได้ว่ามีความหมายที่กินความถึงภารกิจสำคัญของกรมสรรพากรอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการ มีระบบงานที่มีมาตรฐาน การเป็นองค์กรที่ให้บริการลูกค้าคือประชาชนหรือผู้เสียภาษี รวมถึงการจัดเก็บภาษีนั้น ต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมสรรพากรต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลา ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ก้าวไกล เสถียรภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติรวมถึงภารกิจจัดเก็บภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี กรมสรรพากรจึงต้องปรับแผนการทำงานภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ผ่านยุทธศาสตร์ (Strategy) การทำงานเป็น (1) สร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (2) สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและบริการเชิงรุก (3) เป็นองค์กรเชิงวิทยาการภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบโจทย์สำคัญในภารกิจหลักของกรมสรรพากร ในการจัดหารายได้ให้แก่รัฐบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายบริหารประเทศได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน รวมถึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีผ่านช่องทาง การชาระภาษีที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคน นอก จากนี้ การวางระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดี ย่อมเป็นหนทางที่จะดึงผู้เสียภาษีที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับนโยบายการพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ปี2555-2558 ที่สำคัญนั้นจะประกอบด้วย

(1) การสำรวจและติดตามธุรกิจใหม่/ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเสียภาษี ปัจจุบันมีธุรกิจหลายประเภทที่มีการประกอบการโดยบุคคลคนเดียวและไม่มีสถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือบริการโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Commerce) และ ธุรกิจค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง

(2) การบูรณาการฐานข้อมูลระบบงานรับชาระภาษีเงินได้ เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม กรมสรรพากรได้หารือร่วมกับสำนักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาการดำเนินงานบูรณาการระบบงานรับชาระภาษีเงินได้ เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงิน สมทบประกันสังคม โดยการบูรณาการดังกล่าวเป็นการอำนวย ความสะดวกให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบนาส่งเงินสมทบประกัน สังคม โดยการยื่นชาระเงินสมทบพร้อมกับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถขยายฐานภาษี

(3) การเชื่อมโยงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับกรมที่ดิน กรมสรรพากรและกรมที่ดินได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันโดยกรมสรรพากรสามารถใช้ข้อมูลจากการทำธุรกรรมการซื้อ-ขายที่ดินของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ เช่น ข้อมูลวันเวลา และราคาทุนทรัพย์การจดทะเบียนทานิติกรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดเก็บภาษีภาษีให้ถูกต้องและรวดเร็ว

(4) การพัฒนาระบบใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) กรมสรรพากรได้กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบกิจการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว และลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินกระดาษส่งให้ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การบริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลาง ทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น ทัดเทียมกับนานาประเทศ

(5) การกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ Supply Chain กรมสรรพากรได้มีการศึกษาให้มีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 พร้อมแบบ soft file ซึ่งทำให้รวมแหล่งที่มาของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการติดตามจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน