Related Articles

เทศกาลรัตนโกสินทร์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

20 ธันวาคม 2556 - 12 มกราคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เชตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

    Tel. 1672

หมวดหมู่ : ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ระดับชาติ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

    ด้วยกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ กำหนดจัดโครงการย้อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2 ภายใต้ชื่อ “เทศกาลรัตนโกสินทร์” (RATTANAKOSIN FESTIVAL) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ และเพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรีทั้ง 9 รัชกาล อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าความเป็นมาและความสำคัญของกรุงรัตน โกสินทร์ที่มีประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นความภูมิใจของบริเวณถนนพระอาทิตย์ ในวันศุกร์ ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 28-29 ธันวาคม 2556 วันเสาร์-วันอาทิตย์ 4-5 และ 11-12 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 16.00-23.00น.


    วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรีทั้ง 9 รัชกาล และเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยถึงความเจริญ รุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อุดมไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม
3. เพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีความ สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศควบคู่มากับความเจริญยั่งยืน ของกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนเมือง ในยุครัตนโกสินทร์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะรัตนโกสินทร์ให้คงสืบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน
5. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน
    โครงการย้อนยุครัตนโกสินทร์ ปี 2ฯ “งานเทศกาลรัตนโกสินทร์” (RATTANAKOSIN FESTIVAL) ภายใต้แนวคิด “ยุคทองของแผ่นดิน ร้อง รำ ทำ กิน สะท้อนงานศิลป์ถิ่นไทย” โดยมีธีมการตกแต่งด้วยสีทองเป็นหลักแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคนั้น และทุกสัปดาห์จะมี concept idea ของงานที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


    โซนและกิจกรรมต่างๆ
1. โซนการแสดง ซึ่งมีทั้งเวทีใหญ่ เวทีกิจกรรม และการแสดงเดี่ยว การแสดงแนวอนุรักษ์และแนวสร้างสรรค์ต่างๆ ศิลปะการแสดงประเภทวัฒนธรรมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น โขน นาฏศิลป์ หุ่นกระบอก การแสดงดนตรีของนักเรียน การแสดงของสุนทราภรณ์ เป็นต้น
2. โซนสาธิต/โชว์ ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารไทยท้องถิ่น ฯลฯ และมีจุดถ่ายภาพ
3. โซนนิทรรศการเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ และพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล เป็นต้น
4. โซนขายของ/เกมส์


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/เทศกาลรัตนโกสินทร์--5360

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน