Related Articles

ประธานอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในโอกาสการเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน รองนายกรัฐมนตรี สหัส บัณฑิตกุล ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยรับมอบตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ โดยไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจนถึงเดือนธันวาคม ศกหน้า ทั้งนี้ ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เดินทางเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกส์ เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งวันดังกล่าว ตรงกับวันเกิดครบรอบปีที่ 41 ของอาเซียน นายกรัฐมนตรี เวิน เจีย เป่า ของจีนก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับไทย ในฐานะประธานคนใหม่ของอาเซียนด้วยประธานอาเซียน
          ในฐานะประธานอาเซียน ไทยมีภารกิจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมต่างๆ ของอาเซียน ที่ในปีหนึ่งๆ มีมากเป็นร้อยๆ การประชุมเลยทีเดียว ซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึงการประชุมระดับผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในเอเชียอื่นๆ ที่เป็นคู่เจรจาของอาเซียนและที่เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มผู้นำเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม ศกนี้ และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนกับมิตรประเทศของอาเซียนอีกกว่า 25 ประเทศ ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ศกหน้า ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์สี่ทศวรรษของอาเซียน บรรดาประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเคยมาร่วมประชุมกันแล้ว 13 ครั้ง ครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์เมื่อปลายปี 2550 โดยประเทศไทยของเราก็เคยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2538


           อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศคือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค รงสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และการกินดีอยู่ดีของประชาชน บนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก


            ในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายหลักที่จะผลักดันไว้ 3 เรี่อง ได้แก่ หนึ่งการนำข้อบทต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน มาทำให้มีผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน สอง การฟื้นฟูอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้เกิดในหมู่ประชาชนทั่วไป และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อลบภาพในอดีตว่า อาเซียนเป็นองค์กรสำหรับภาครัฐ โดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม และ สาม การเสริมสร้างการพัฒนาและความมั่นคงของประชาชนทุกคนในภูมิภาคด้วยการทำให้ผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และการลดผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ จะเป็นหนึ่งในบรรดาเรื่องที่ไทยหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม ศกนี้

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน