Related Articles

งานประเพณีปล่อยเต่า ประจำปี 2557

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : 2/27 ถ.เทศบาล ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ

    ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

    Tel. 0 7648 1900-2

หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์,ช้อปปิ้ง,นิทรรศการ,ศิลปะและวัฒนธรรม,อาหารและเครื่องดื่ม,ศิลปะการแสดง

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยกิจกรรมที่สำคัญของงาน คือ การปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเล นอกจากนี้ยังมีการนำวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาผนวกเข้าด้วย มีการจัดพิธีเปิดและขบวนแห่ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเต่าทะเล การออกร้านนิทรรศการ สินค้า OTOP การแสดงต่าง ๆ บนเวที เป็นต้น

 

                    สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง โทรศัพท์ 0 7657 1767

สถานที่จัดงาน : ณ หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานประเพณีปล่อยเต่า-ประจำปี-2557--3532

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน