Economy and Investment

ก.แรงงาน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ รับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.แรงงาน เปิดอบรมภาษาอัง


นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรม “โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) การให้บริการด้านแรงงาน” ว่า นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับศักราชใหม่ที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนในการให้บริการประชาชน ได้ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนจากทุกช่องทางของหน่วยงานให้มีทักษะในการให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ผู้บริการเข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึงและได้รับประโยชน์สูงสุด

อีกทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การให้บริการจึงต้องมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

MThai News

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน