Economy and Investment

เส้นทางเดินของ SMEs ไทย ในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เส้นทางเดินของ SMEs ไทย    เส้นทางเดินของ SMEs ไทย

การรรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับประเทศไทยสู่การดำเนินธุรกิจระดับสากล (Internationalization) เนื่องจากอาเซียนได้เปิดเสรีทางการค้ากับอีกหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (อาเซียน+3) และญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (อาเซียน+6) ไม่นับที่ไทยได้ทำความตกลงทางการค้า FTA แบบทวิภาคีกับอีกหลายๆ ชาติ

ดังนั้น ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจสู่ความเป็นสากล ห รือ SMEs Internationalization ในอีกหลายๆ ด้าน เพื่อให้เกิดทั้งความสามารถแข่งขันได้ และเพื่อการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในโลกของธุรกิจปัจจุบันที่เปิดกว้างและนับวันจะมีการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากความเป็นสากลนั้น แม้เราไม่ก้าวออกไปทำธุรกิจนอกประเทศ ก็จะมีคนหรือธุรกิจจากนอกประเทศก้าวเข้ามาเกี่ยวพันในหลายขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในประเทศ

และเมื่อธุรกิจในยุคที่ความเป็นสากลเข้ามามีบทบาทแทรกซึมอยู่ในห่วงโซ่อุปทานเช่นนี้ ทั้งตัว SMEs และทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบัน องค์กร สมาคม ฯลฯ จึงต้องเปลี่ยนความคิดปรับจูนความเข้าใจเสียใหม่ว่าการก้าวเข้าสู่สากลนั้นไม่ใช่เรื่องของการส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้านอื่นๆ อีก เช่น เรื่องการบริหารจัดการที่เป็นระบบสากล เรื่องการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ดีกว่าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ เรื่องการแสวงหาและใช้แหล่งวัตถุดิบที่ถูกกว่าหรือดีกว่าจากต่างประเทศ การตลาดและการส่งออก เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การตั้งตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ หรือแม้แต่การออกไปตั้งสำนักงานขายเองในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการลงทุน ทั้งที่เป็นการร่วมลงทุนโดยเป็นหุ้นส่วนกับต่างชาติผลิตสินค้าและบริการในประเทศเราเอง และการออกไปตั้งโรงงานผลิตสินค้าหรือเปิดกิจการบริการในต่างประเทศ การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมในการทำธุรกิจระดับสากล ก็ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น ต้องรู้ว่าการตอบจดหมายธุรกิจที่ได้รับทาง e-mail ต้องตอบภายในวันเดียวกันกับวันที่ได้รับ mail เพื่อแจ้งให้คู่ค้าได้รับรู้ว่าเราได้รับเรื่องแล้ว แม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนให้ได้ในวันนั้นก็ตาม

เรื่องของการมีผู้ร่วมงานต่างชาติ ก็เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจ้างที่ปรึกษาต่างชาติ การจ้างพนักงานที่เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับต่างชาติ รวมถึงการเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจระหว่างประเทศ

เมื่อหน่วยงานภาครัฐผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME และตัวผู้ประกอบการ SMEs เอง ได้รับรู้หรือได้ทำความเข้าใจถึงความมีนัยสำคัญของการทำธุรกิจระดับสากลแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่ยุค AEC ก็คือ การปรับตัวเข้าสู่การทำธุรกิจระดับนานาชาติที่มีความเสรีในทางการค้า ไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ดังนั้น การเร่งช่วยกันกระตุ้นให้ SMEs ตระหนักถึงในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วยการเรียนรู้และการปรับตัวแบบ Internationalization ตามประเด็นที่กล่าวไว้ นำประเด็นเหล่านี้มาสร้างเป็นวิสัยทัศน์หลักในการผลักดัน SMEs ไทยให้เข้าสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจภาคการผลิต การค้าและภาคบริการ ในส่วนของการเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานของอาเซียน นั่นก็คือการมุ่งสู่ความเป็นสากล การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ หรือ “SMEs Internationalization” นั่นเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
นัทธมน ภูมิไชย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน