Economy and Investment

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในบรูไน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สินค้าไทยที่มีศักยภาพในบ  สินค้าไทยที่มีศักยภาพในบ


บรูไนเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีรายได้ต่อหัวสูงติดอันดับโลก โดยมีรายได้หลักจากการส่งออกพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมดจากการวิเคราะห์ตลาดบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวันเห็นว่า สินค้าไทยที่มีศักยภาพเจาะตลาดบรูไน 3 อันดับ ได้แก่ ข้าว น้ำตาล และผลไม้ไทย

จากสถิติการส่งออกข้าวของไทยไปยังบรูไนใน 10 เดือนแรกของปี 2555 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มูลค่า 1,338.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เกือบ 300 ล้านบาท ในปี 2556 นี้สถานเอกอัครราชทูต จึงตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวร้อยละ 10 ระดับเดียวกันกับน้ำตาลที่มีมูลค่าการส่งออกรวมใน 10 เดือนแรกของปีที่แล้วอยู่ที่ 202.8 ล้านบาทส่วนผลไม้ไทยที่มีมูลค่าการส่งออกที่ลดลงอยู่ที่ 28.8 ล้านบาทใน 10 เดือนแรกของปี 2555 จากมูลค่า 35.4 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากประสบกับปัญหาสุขอนามัยพืช อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูต ยังคงตั้งเป้าการเติบโตของผลไม้ไทยในปีนี้ไว้ ที่ร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดแสดงสินค้าไทยประจำปี (Thailand Grand Fair) อย่างต่อเนื่องมากว่า 4 ปีแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดบรูไนมากขึ้น รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนและผู้ประกอบการไทยได้นาสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้ ยังใช้โอกาสงานเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต ในการนำอาหารและผลไม้ไทยมาเลี้ยงรับรองแขกผู้ใหญ่ หรือนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนระดับสูงของบรูไนไปรับประทานอาหารไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการทูต “Fruit Diplomacy” โดยการนำผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบรูไน ได้แก่ ทุเรียน มะม่วงน้ำดอกไม้ ไปมอบเป็นของกานัลเพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่ข้าราชการ/ผู้บริหารระดับสูงของบรูไน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงอย่างสม่าเสมอ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ยังมีโครงการจัดการสาธิตและสอนทาอาหาร/ขนมไทย ที่ทาง่ายไม่ซับซ้อนแก่กลุ่มบุคคลชั้นสูง และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหาร ขนม และผลไม้ไทย ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจสามารถขยายตลาดวัตถุดิบ (ข้าว น้ำตาล ฯลฯ) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทาอาหาร (เครื่องแกง ซอสปรุงรส ฯลฯ) ได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงการใช้โอกาสการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีศักยภาพเหล่านี้ไปพร้อมกัน

สำหรับการขยายการส่งออกข้าวไทยไปยังบรูไนนั้น โดยที่ หน่วยงาน Information Technology and State Stores Department ในสังกัดของกระทรวงการคลังของบรูไน ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ และจำกัดโควตาการนำเข้าข้าว สถานเอกอัครราชทูต จึงมีแผนจะพบปะกับผู้บริหารของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการนำเข้า อุปสรรคต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการนำเข้าข้าวให้เพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจากสินค้าทั้ง 3 รายการที่กล่าวมาในข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ยังพยายามเปิดตลาดสินค้าประเภทสมุนไพร (herbal/personal care products) และเครื่องจักสานในตลาดบรูไน โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ได้สนับสนุนให้มูลนิธิชัยพัฒนานาสินค้าของมูลนิธิภายใต้ชื่อ “ภัทรพัฒน์” มาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงนำไปมอบให้แก่ข้าราชการ/ผู้บริหารระดับสูงของบรูไน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/673#ixzz2JMJHH6ea

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน