About AEC

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงมะนิลา
พื้นที่: 298,170 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 93 ล้านคน
ภาษา: ตากาล็อกและภาษาอังกฤษ
GDP: 158.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 1,721 เหรียญสหรัฐฯ
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ

 • พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
 • พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า
 • รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439
 • ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน

การค้าระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 7261.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทย ได้เปรียบ ดุลการค้า 2,510.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เม็ดพลาสติก และน้ำตาลทราย
 • สินค้านำเข้าหลักจากฟิลิปปินส์ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไทย (อันดับ 11)
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย (อันดับ 8)

โอกาส
 1. ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เป็นการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสินค้า IT มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
 2. คุ้มค่าในการเจาะตลาดเนื่องจากมีประชากรมาก นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์มีการส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศ ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น และมีกำลังซื้อมากขึ้น
 3. มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมาก ทำให้สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น
 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สัตว์น้ำ ทรัพยากรแร่ พื้นที่การเกษตรทางภาคใต้

อุปสรรค
 1. มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น การกำหนดมาตรฐานการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดในเรื่องการผลิต และสุขอนามัย และมีกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้ายุ่งยาก ต้องใช้เวลานาน
 2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
 3. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวด
 4. มีการฉ้อราษฎร์บัง หลวงสูง
 5. สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง และมีบทบาทมาก
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน