About AEC

ป้อม A Famosa ในประเทศมาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ป้อม A Famosa
ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ ยังควเหลือไว้เพียงแค่ประตู Porta De Santiago

ป้อม A Famosa ป้อม A Famosa
ป้อม A Famosa ป้อม A Famosa

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน