About AEC

ฮาลองเบย์ ประเทศเวียดนาม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ฮาลองเบย์ เวียดนาม(Ha Long Bay)

 
ฮาลองเบย์(Halong Bay) หนึ่งในมรดกโลกของเวียดนาม(UNESCO World Heritage Site) อ่าวแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 1,960 เกาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะหินปูนซึ่งก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อ 500ล้านปีที่แล้ว อ่าวฮาลองยังเป็นต้นกำเนิดของดอกไม้และพืชพันธุ์กว่า 60 ชนิดที่พบได้เฉพาะที่นี่
 

ในปี 1962, กระทรวงการท่องเที่ยวของเวียดนามได้จัดให้อ่าวฮาลองเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ และในปี 1994 องค์การ UNECO ได้ประกาศให้อ่าวแห่งนี้เป็นมรดกโลก ทุกวันนี้อ่าวฮาลองเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม และถูกจัดให้เป็นอ่าวที่สวยงามที่สุดเป็นอันดับที่ 33 ของโลกอีกด้วย

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน