About AEC

วธ.กระตุ้นประชาชนเรียนรู้ศิลปวัฒนาธรรมอาเซียน

by AEC TOURISMTHAI

?วธ.กระตุ้นประชาชนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน?     
         กรมการศาสนาจัดสัมมนา"ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน"สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข "วีระ" เชื่อวัฒนธรรมและศาสนาเป็นสิ่งที่จะเชื่อมร้อยประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้


     วันนี้(9เม.ย.) ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมการศาสนา (ศน.) ได้งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน" โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการสัมมนา ว่า ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลาย แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในอัตลักษณ์ เช่น ศิลปะการแสดงรามเกียรติ์ วัฒนธรรมข้าว ประเพณีสงกรานต์ หนังตะลุง หนังใหญ่ ภาษาไทย เป็นต้น

    " ประวัติศาสตร์ไทยมีความสง่างามมาก เห็นได้จากมีพัฒนาการด้านการพัฒนาประเทศ และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนก็มีพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นกัน อย่างไรก็ตามเชื่อว่า วัฒนธรรมและศาสนาเป็นสิ่งที่จะเชื่อมร้อยประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ด้งนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบไร้พรหมแดนใน 10 ประเทศอาเซียน โดยประชาชนต้องมีความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการดำเนินวิถีชีวิตของประเทศต่าง ๆ อย่างดี ขณะเดียวกันเราต้องรักษาไว้ซึ่งสิ่งดีงามในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเหนียวแน่นต่อไป"นายวีระ กล่าว

      ด้าน พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ในยุคนี้เป็นยุคที่มีการต่อสู้กัน ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ใช้สังคมนิยมมีเรื่องวัฒนธรรมและศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีเครื่องมือขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ โซเชียลต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและน่าตระหนก เพราะสังคมไทยมีคนเล่นสื่อโซเชียลมากถึง 2 ใน 3 ของจำนวนประชากร ด้งนั้นถ้าไม่มีการเรียนรู้รากฐานชีวิตศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนที่ดีแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

      ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dailynews.co.th/