Tourism

จังหวัดตาก จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2558

by AEC TOURISMTHAI

 
จังหวัดตาก จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2558


     รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ อำเภอเมือง จังหวัดตาก การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการจัดงานเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มช่องการตลาดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ จังหวัดตาก ที่ว่า “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน”
 
     จังหวัดตาก มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความหลากหลาย สามารถที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถพัฒนาแข่งขันทางการตลาดได้ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัดทั่วภูมิภาค ได้เข้าร่วมเพื่อแสดงศักยภาพด้านการตลาด เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดตาก ในทางหนึ่งด้วย

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สวท.ตาก