Economy and Investment

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

by AEC TOURISMTHAI


     หลังจากการเปิดประเทศของเมียนมาร์และการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของพม่านั้นมีความสําคัญต่อสายตาชาวโลกอย่างมาก รัฐบาลพม่าได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ด้วยการออกนโยบายโครงการขนาดใหญ่ นั่นคือโครงการทวายซึ่งเป็นการพัฒนาท่าเรือ น้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ แบ่งได้เป็น 6 เขตอุตสาหกรรมได้แก่ เขตที่อยู่อาศัย เขตการค้า โครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องภายในนิคมอุตสาหกรรม ถนน ทางรถไฟเชื่อมโยงไปสู่ประเทศไทยรวมไป ถึงน้ํามันและท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวมะตะบันไปยังชายแดนไทยเมียนมาร์รัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าได้มีการบันทึกความเข้าใจเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการทวาย ด้วยการตกลงให้รัฐบาลไทยได้เข้ามามีบทบาทในการกํากับควบคุมดูแลระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการทวาย
 
     เดิมในปี 2553 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการเข้าพัฒนาโครงการทวาย ในนามบริษัทลูกที่ชื่อ บริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์จํากัด สําหรับการพัฒนาโครงการทวายนั้น เกิดความล่าช้าอย่างมาก อันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงการขอปรับลดพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายลง 50 ตารางกิโลเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่ 204.5ตารางกิโลเมตร อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ได้แก่ การก่อสร้างท่าเรือ และการก่อสร้างถนนในโครงการ เป็นโครงการที่ใช้เวลานานในการคืนทุน ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ยาก รัฐบาลพม่าจึงได้เสนอการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้ามาลงทุน อาทิญี่ปุ่น จีน เพื่อไม่ให้นักลงทุนภาคเอกชนมีเพียงแค่รายเดียว จึงทําให้ไทยต้องยกเลิกสัญญาฉบับเดิมและปรับปรุงโครงการพัฒนาทวายนี้ใหม่

   การเข้าไปลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย       ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มากนี้ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนจํานวนมาก รัฐบาลไทยจึงพยายามผลักดันให้โดยให้รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมลงทุนและเข้ามามีบทบาทร่วมกันพัฒนาในรูปแบบอีโคพาร์ตเนอร์ชิป ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปฏิเสธเป็นผู้ลงทุน แต่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยการจัดเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษให้กับรัฐบาลพม่าในการสร้างถนน
ระหว่างเส้นทางบ้านพุน้ําร้อนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะทาง 138 กิโลเมตรด้วยวงเงิน 3,900
ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลพม่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยการบันทึกลงนามร่วมกับญี่ปุ่น และต้องเป็นผู้ก่อสร้างแทนบริษัท ทวาย ดีเวล๊อปเมนต์จํากัด ในการนี้ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในทวายเป็นประเทศที่สามหลังจากพัฒนาโครงการทวายเฟสแรกแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณข้่อมูลจาก : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ