About AEC

กัมพูชากับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC
กัมพูชากับประชาคมอาเซียน
 
กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการฉลองครบรอบ 45 ปีอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ใน พ.ศ. 2555 โดยเน้นการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค และผลักดันกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัวท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชามีความผกผันบ่อย เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในและปัญหาเขตแดน แต่ทั้งสองประเทศก็ยังมีกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจการค้า ในด้านเศรษฐกิจไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญและเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา การลงทุนที่สำคัญคือ การเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ และธุรกิจโทรคมนาคม
 Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น