About AEC

บรูไนดารุสซาลามกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECบรูไนดารุสซาลามกับประชาคมอาเซียน
 
บรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีความชำนาญแม้ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้
  

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม
 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอด โดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ และเป็นพันธมิตรกันทั้งในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติ และมีความร่วมมือกับไทย ทั้งการทหาร การค้า แรงงาน วิชาการ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม การลงทุนสำคัญของบรูไนในไทย คือ การร่วมกันจัดตั้งกองทุนร่วมที่ชื่อว่า "กองทุนไทยทวีทุน” และลงทุนใน โครงการเอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแผงวงจรไฟฟ้าที่ลงทุนภายใต้ BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย) รวมทั้งร่วมมือกันจัดกิจกรรม Thailand Festival 2003 เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยนำคณะนาฏศิลป์ไทยไปเปิดการแสดงที่ประเทศบรูไนในวาระฉลองครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น