About AEC

เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECเมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน
 
              เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ  ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์
 
              ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น การทำข้อตกลงการข้าระหว่างกัน เพื่อร่วมมือและแก้ไขปัญหาทางการค้า โดยที่ไทยมีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์เป็นลำดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และอังกฤษ การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแนวเส้นทางพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย และยังมีการสร้างเส้นทางถนนสามฝ่าย เชื่อมโยงไทย – เมียนมาร์ – อินเดีย ซึ่งรัฐบาลไทยช่วยเหลือแบให้เปล่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในด้านการแก้ปัญหาต่างด้าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ความร่วมมือด้านยาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว และความร่วมมือวิชาการ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น