About AEC

ฟิลิปปินส์กับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECฟิลิปปินส์กับประชาคมอาเซียน
 
                ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับไทย โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียน ได้แก่ เป็นผู้ประสานงานการเจรจาระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ส่งเสริมการจัดทำแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in South China Sea) และยังเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียนอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์
 
               ไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์กันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นแนวร่วมของไทย เนื่องจากมีทัศนคติและแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศแรกที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
                 ในโอกาสการฉลองครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ก็ได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกและใช้ชื่อประเทศไทยเป็นชื่อถนน ถนน Rada (Thailand) Street ในกรุงมะนิลา นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งวงเวียนมิตรภาพฟิลิปปินส์ – ไทยที่กรุงมะนิลาอีกด้วย ส่วนไทยก็ได้เปลี่ยนชื่อซอยข้างสถานเอกอุครราชทูตฟิลิปปินส์ในกรุงเทพฯ (ซอยสุขุมวิท 30/1) เป็นซอยฟิลิปปินส์
Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น