About AEC

สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AECสปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน
 
               ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแห่งประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน (AISP) โดยไทยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งได้ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0 – 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2552 ซึ่งมีส่วนดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อส่งสินค้ากลับมาขายในไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว
 
                     ไทยและลาวมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493 และหลังจากยุติการเผชิญหน้าในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนกรณีบ้านร่มเกล้าในปลาย พ.ศ. 2530 แล้วความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความร่วมมือกันในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว (Joint Commission : JC) เพื่อดูแลและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคาย และการตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission : JTC) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น