About AEC

เวียดนามกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC
เวียดนามกับประชาคมอาเซียน
 
การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้ ซึ่งหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว เวียดนามได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในสาขาโลจิสติกส์ เพื่อเป็นฐานร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม
 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามอยู่ในระดับที่ดี โดยไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ไทยและเวียดนามมีการวางกลไกในการดูแลความสัมพันธ์ไว้หลายระดับในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในสาขาต่างๆ ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง ด้านการค้า (มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด) ด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น