About AEC

สิงคโปร์กับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


สิงคโปร์กับประชาคมอาเซียน
            
              สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน และเป็นผู้ประสานงานหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสาขาสินค้าและบริการที่สำคัญ 2 สาขา จาก 12 สาขา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์
           
             ไทยและสิงคโปร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2508 และมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมามากกว่า 40 ปี นอกจากนี้ไทยและสิงคโปร์ยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นไปในลักษณะของ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ในการดำเนินการในภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น