About AEC

อินโดนีเซียกับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


อินโดนีเซียกับประชาคมอาเซียน
 
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทยและมีบทบาทในอาเซียนมาโดยตลอด เช่น พยายามผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทในเวทีโลก รวมทั้งเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักใน 2 สาขาสำคัญ คือ สาขายานยนต์ปละผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อเป็นฐานร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
 
ไทยกับอินโดนีเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียยังเป็นพันธมิตรกันทั้งในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ โดยมีความร่วมมือกันในหลายด้าน เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษาและมุสลิมสายกลาง ในด้านเศรษฐกิจมีการตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงไทย – อินโดนีเซีย (Committee on Fisheries Cooperration – JC Sub) และความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกัน (Indonesia – Thailand Energy Forum - ITEF) นอกจากนี้อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในอาเซียน รองมาจากมาเลเซียและสิงคโปร์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น