Tourism

ไทย-พม่า เหนือสุดแดนสยามสู่พม่า (กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงตุง)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-พม่า เหนือสุดแดนสยาม

 

เมืองเชียงตุง หรือ ตุงคบุรี เมืองหลวงของแคว้นเชียงตุงหรือเขมรัฐ ดินแดนของชาวไทยขึน(ไทยเขิน) นครเชียงตุงมีประวัติที่ยาวนานควบคู่กับเมืองเชียงรุ่ง เชียงราย เชียงใหม่ เชียงทอง ตลอดระยะเวลากว่า 700 ปีที่ผ่านมา นครเชียงตุงนับได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านครหลวงของอาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ
 
ในระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เชียงตุงกลายเป็นเมืองลับแล ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก พึ่งจะแง้มประตูสู่โลกภายนอกไม่นานมานี้เอง ทำให้ผู้คนปรารถนาเข้าไปสัมผัสกับดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรม ผู้คน และธรรมชาติที่สวยงาม
 
แคว้นเชียงตุง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแคว้นล้านนาในสมัยราชวงศ์มังราย โดยมีเชื้อสายราชวงศ์มังราย ปกครองเมืองต่าง ๆ ในเขตเชียงตุง นอกจากนี้ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันทางการค้าและการผสมผสาน ทางชาติพันธุ์ ศาสนาวัฒนธรรมกับล้านนามาตลอดเวลาอันยาวนาน แม้แต่ล้านนาไทยยุคราชวงศ์กาวินระ เจ้านายฝ่ายเหนือกับเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักเชียงตุง มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการแต่งงาน ชาวล้านนากับผู้คนในรัฐฉานของไทใหญ่ ไทยเขิน มีความผูกพันธ์กันอย่างแนบแน่น

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น