Tourism

10 สุดยอดที่เที่ยวเมืองมรดกโลกในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

10 สุดยอดที่เที่ยวเมืองม

 

1. ฮอยอัน, เวียดนาม

ฮอยอันเป็นเมืองริมแม่น้ำโบราณในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ในศตวรรษที่ 16 ฮอยอันเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์การซื้อขายของพ่อค้าชาวจีนที่คึกคักที่สุดของเวียดนาม มีพ่อค้าจากหลากหลายประเทศมาตั้งรกรากที่นี่ เพื่อทำธุรกิจกับพ่อค้ายุโรปและเอเชีย

2. หลวงพระบาง, ลาว

ประเทศลาว คือ ประเทศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประเพณี โดยเฉพาะหลวงพระบางที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างตั้งอยู่บนดินแดนบรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำข่าน

3. จอร์จ ทาวน์, มาเลเซีย

เมืองหลวงของรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซียทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของรัฐและ ศูนย์วัฒนธรรม โดยเป็นดินแดนเก่าของอังกฤษในการทำการค้ากับอินเดียและจีน

4. หมี่เซิน, เวียดนาม

หมี่เซินเป็นเมืองโบราณที่มีความซับซ้อนทางศาสนาในภาคกลางของเวียดนามที่สร้างขึ้นโดย ราชวงศ์จำปาระหว่างที่ 4 และศตวรรษที่ 12 ในปัจจุบันได้รับการรักษาซากต่างๆให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นร่องรอยของอาณาจักรฮินดู

5. อินทรา , ฟิลิปปินส์

อินทราเป็นอาณานิคมเก่าของประเทศสเปนมานานกว่า 400 ปี อินทรามีกำแพงเมืองที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณปากแม่น้ำปาซิกและทำหน้าที่เป็นดินแดนศูนย์กลางของสเปนในฟิลิปปินส์

6. เว้, เวียดนาม

เว้เป็นเมืองหลวงของเวียดนามในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิเหงียน ทำให้พระราชวังและป้อมมีลักษณะคล้ายวัฒนธรรมจีน ในเมืองเว้มีกำแพงหินสูงอยู่ของพระราชวังและวัดประจำเมืองเพื่อเป็นกำแพงป้องกันการรุกราน

7. โบโรบูดูร์, อินโดนีเซีย

โบโรบูดูร์หรือบุโรพุทโธป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา  โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานและเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธ โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

8. นครวัด, กัมพูชา

นครวัดเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร, ประเทศกัมพูชา ซึ่งสร้างในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของกษัตริย์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน

9. ปรัมบานัน, อินโดนีเซีย

ปรัมบานัน คือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ตัววัดนั้นสร้างขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. 1390 แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นาน ตัววัดก็ถูกทอดทิ้งและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมตามกาลเวลา  

10. มะละกา, มาเลเซีย

มะละกา เป็นรัฐทางตอนใต้ในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา โดยรัฐมะละกาเป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขแต่มีผู้ว่าราชการรัฐแทนและเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าระหว่างตะวันออกและตะวันตกบนช่องแคบมะละกามากว่า 500 ปี

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น