Economy and Investment

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การรวมกลุ่มสินค้าและบริก
 

1. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร

2. สาขาการบิน

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการให้บริการและการจัดการการบิน

3. สาขายานยนต์

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์

4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. สาขาอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

6. สาขาประมง

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง

7. สาขาสุขภาพ

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการให้บริการทางสุขภาพ

8. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

9. สาขาสิ่งทอ

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

10. สาขาท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการให้บริการและการท่องเที่ยว

11. สาขาผลิตภัณฑ์ไม้

วัตถุประสงค์สาขานำร่องนี้ คือ การดำเนินการโดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานการบูรณาการ ความก้าวหน้าและเป็นระบบของภาคการผลิต,นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น