Tourism

บทเส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บทเส้นทางสายตะวันออก (กร
 

สระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศ มีแนวเขตพรหมแดนติดประเทศอาณาจักรกัมพูชา ยาวประมาณ 165 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขามีสภาพเป็นป่าดงดิบและป่าโปร่ง ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ด้านตะวันออกเป็นที่ราบจนถึงลักษณะเนินเขามีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกลาดลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น