Download

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Dec 23, 2012

แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2012-2015

แผนกลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2012-2015 ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2012-2015 ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วน Download ไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ ......

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Dec 23, 2012

แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2011 - 2015

ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015 การให้ความสำคัญในการแข่งขันในแต่ละด้าน การหางานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วน Download...

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Dec 23, 2012

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.นครพนม

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.นครพนม โดย คุณสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดและแปซิฟิกใต้ ความสำคัญของตลาดในกลุ่มอาเซียน...

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Dec 23, 2012

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.สงขลา

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.สงขลา โดย คุณพิชัย รักตะสิงห์  ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้...

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Dec 23, 2012

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.กาญจนบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย คุณสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดและแปซิฟิกใต้ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง 1....

Download / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Nov 12, 2012

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.ตราด

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ AEC จัดขึ้นที่ จ.ตราด โดย คุณพิชัย รักตะสิงห์ ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเซียใต้และแปซิฟิกใต้ 10...