Download

แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2011 - 2015

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ASEAN Tourism Strategic Plan
2011 - 2015


แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวใ

การให้ความสำคัญในการแข่งขันในแต่ละด้าน
แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวใการหางานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวใ


ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วน Download ไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่นี่
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูล AEC จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย