Related Articles

ปรับกระบวนทัศน์...ท่องเที่ยวไทยรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC"การเปิดเสรี" ภายใต้กรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีในปี 2558
ขณะนี้ประเทศไทยตั้งรับและจะหยิบฉวยโอกาสที่จะเกิดขึ้น...
จากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างไร "ฐานเศรษฐกิจ"
สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีสัมมนา...
เรื่อง "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับการเป็น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมาดังนี้...
 
อาเซียนอันดับ 5 ของโลก
 
นายสมศักดิ์ พิภพภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน สำนักเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ...
เรื่อง "ทิศทางของธุรกิจบริการท่องเที่ยวในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ว่า
 
เมื่ออาเซียนรวมตัวกันแล้วตลาดจะมีสเกลใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
 
โดยมีสหภาพยุโรปหรืออียูเป็นสเกลใหญ่ที่สุด...
รองมาเป็นสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น...
 
ซึ่งในอนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ มูลค่าการบริการจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ราว 80-90%
อยู่ที่ "การบริการ" โดยเฉพาะการผ่านออนไลน์ รวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาล...
 
นอกจากนั้น Capital Flow คือ การย้ายเงินทุนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง...
ทำให้ต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ "ด้านบริการ"
เกือบทุกด้านหรือสามารถถือหุ้นได้ราว 70%...
 
อย่างไรก็ดี...ในการรวมตัวกัน จะทำให้อาเซียนใหญ่ขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน...
และยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อไปสู่ จีน หรืออินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจ...
เนื่องจากชนชั้นกลางในประเทศเหล่านี้ มีการเติบโตขึ้นมากและนิยมเดินทางท่องเที่ยว
 
ดังนั้น ควรจะดำเนินการจัดทำการเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนหรือ ASEAN Connectivity
เช่น การทำถนน หรือทางรถไฟเชื่อมไปจีน การเปิดเสรีการบิน การควบคุมศุลกากร และ
การดูแลการบริการต่างๆ รวมทั้งต่อไปการเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวจะไม่เพียงพอแล้ว...
ต้องมองไปที่แนวคิดในการเจรจาในการรวมเป็นอาเซียน+3 และอาเซียน+6 ด้วย
 
พัฒนาบุคลากรรับเออีซี
 
ด้านนางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กล่าวถึง "ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" ว่า...
กระทรวงได้วางแผนในปี 2555 โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
จะดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Studies Plan) และสื่อประสมประกอบ
การฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มแผนกแม่บ้าน House Keeping ให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการท่องเที่ยว ปี 2554-2558 กำหนดไว้
 
รวมถึงหลักสูตรกลุ่มสาขาการโรงแรมซึ่งเป็นสาขาเร่งด่วน...รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร
ขณะเดียวกันก็จัดทำระบบประเมินตามหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN-MRA
ของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทย การจัดทำระบบอีเลิร์นนิ่ง...
และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Website ASEAN และการจัดตั้งเครือข่าย
Tourism Professionals Certification Network : TPCN
 
นอกจากนี้ ยังจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
และบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพ
การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee: ATPMC)
ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาแก่ บุคลากรด้านอุตสาหกรรม และศึกษาผลกระทบ
ด้านแรงงานใน 32 ตำแหน่งงาน
 
เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียน ด้านกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตามแผนปี 2555
ด้วยการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านแรงงานของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว,
ศึกษาส่งเสริม สนับสนุนความต้องการสินค้าอาเซียนด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 
ททท.สร้างศักยภาพธุรกิจ
 
สำหรับแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.
ที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคการท่องเที่ยว
รวมถึงส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน โดยมีนายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการ ททท.
เป็นประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2554-2555
ตลอดจนส่งเสริมและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อการเชื่อมโยงในภูมิภาค
 
ส่วนแผนในปี 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Studies Plan)
และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Travel Agencies
และ หลักสูตร Tour Operation รวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร
 
รวมถึงจัดทำระบบประเมินตามหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN-MRA ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวของไทย
และโครงการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32 ตำแหน่งงาน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ ทั้งนี้การที่ประเทศไทยเข้าสู่เออีซี
จะเป็นผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงไทยด้วย...
 
เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยเอื้ออำนวยให้เป็น
ศูนย์กลาง (ฮับ) ของภูมิภาคนี้ ประกอบกับที่ผ่านมา
อาเซียนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับไทย
ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,731

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูล AEC จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย