editor

About AEC

ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ร่วมเทศกาลกินเจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กันอย่างคึกคัก

    บรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันนี้ (6 ต.ค. 59) ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2559 ยังคงคึกคักต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวมาเลเซีย...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

งาน “กอดรัก 3 + 4 เมืองเชียงราย – บ่อแก้ว” เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย – สปป.ลาว สู่อาเซียน

  นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย – สปป.ลาว สู่อาเซียน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ผู้เชี่ยวชาญ JICA ประชุม RISMEP กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และนายพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 9, 2016

ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0

  นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนแรงงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า ในปี 2560 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ไทย-เวียดนาม จัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

  สาระสำคัญของร่างความตกลงฯ มีเนื้อหาสำคัญในการที่ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ร่างยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 มุ่งไทยเป็นศูนย์กลางการค้าชา กาแฟ อาเซียน

  สรุปสาระสำคัญเรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 - 2563 และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2559 – 2563 1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2559 – 2563...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

นายกรัฐมนตรีแนะเยาวชนอาเซียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ครม. เห็นชอบให้ไทยกับ สปป.ลาว ขยายการให้บริการเที่ยวบินเพิ่มขึ้น

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการเจรจาการบินระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงข้อตกลงเรื่องสิทธิการบินระหว่างกัน...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 6, 2016

ประชุมรัฐมนตรีเกษตรป่าไม้อาเซียน ที่สิงคโปร์ ไทยเตรียมเสนอแผนยกระดับแก้ประมงไอยูยูอาเซียน

  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม นี้ มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ...