editor

About AEC

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ย้ำการสร้างสมดุลและให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (United Nations General Assembly : UNGA 71) ประจำปี 2559 ณ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตลาดท่องเที่ยว

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน ซึ่งมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

กรมประชาสัมพันธ์ ทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์อาเซียน ปี 2560

  นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข ในรอบ 20 ปี

  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมีรศ.ดร.บุนคง สีหะวง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

นายกรัฐมนตรีสรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 28-29 และ G77

  ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายนที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำ G20 (G20 Summit) ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานกลุ่ม G77 ตามคำเชิญของผู้นำจีนเป็นครั้งแรกที่ประธานกลุ่ม G77...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

ยุทธศาสตร์ 10 ปี ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยให้กระทรวงสาธารณสุข...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ...

  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการอนุวัติการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

จัดงาน “GI Market 2016”รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงาน "GI Market 2016” ระดมสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวม 60 รายการ อาทิ...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

คมนาคม ทำแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ว่า...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Sep 20, 2016

กระทรวงพาณิชย์ วางยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การเป็นผู้นำตลาดโลก

  นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น ทาง สนค....