Related Articles

การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

(ข้อเสนอแนะ) สรุปยุทธศาสตร์ภาคบริการ ด้านการท่องเที่ยว

1. วางนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน โดยกำหนด นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และประเภทและรูปแบบการท่องเที่ยว

2. การทำการตลาดการท่องเที่ยวทั้งตลาด ต่างประเทศและตลาดในประเทศ อาทิเช่น

2.1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนานาอารยธรรม โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

2.2 สร้างแบรนด์สินค้าไทยในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การบริการประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย อาหารไทย การนวดแผนไทย

2.3 ของที่ระลึก ควรเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่นักท่องเที่ยวมาเยือน

3. กำหนดหลักสูตรการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความแข็งแกร่ง ในแต่ละ cluster ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น

3.1 พัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เวียดนาม มาเลย์ เป็นต้น

3.2 พัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา

4. จัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในภาคการท่องเที่ยวและปฏิบัติงานได้ตามนโยบายของภาครัฐ

5. จัดทำหน่วยงานฐานข้อมูลสำหรับบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น

5.1 ข้อมูล ด้านความต้องการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศและคนไทยที่มีประสิทธิผล

5.2 ข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแต่ละระดับ และแต่ละกลุ่มของนักท่องเที่ยว

6. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินและภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยให้มีความสามารถแข่งขันระหว่างประเทศ

7. อาชีพมัคคุเทศก์ควรต้องสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

8. ผลักดัน Single Visa เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา: ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก