About AEC

ผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 7

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำ
 

สาระสำคัญของร่างปฏิญญากรุงฮานอยกล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพื่อเอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 และกระชับความร่วมมือใน 8 สาขาความร่วมมือ การหาแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบ ACMECS ด้วย
 
ร่างปฏิญญาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศสมาชิกที่จะส่งเสริม สนับสนุน และสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของไทย และช่วยเสริมการดำเนินการของอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคอื่น ๆ ในการลดช่องว่างการพัฒนา และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการไปมาหาสู่ในระดับประชาชนระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนจะช่วยนำไปสู่ความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นของประชาชนในอนุภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงบทบาทนำของไทยในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มกรอบความร่วมมือนี้
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก