About AEC

มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน แก่คณะเยาวชนไทยโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มอบเข็มเครื่องหมายเยาวชน
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มดำเนินโครงการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต ซึ่งในปี 2559 นี้ ได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นปีที่ 43 โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 11 ประเทศ ประเทศละ 29 คน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน 10 ประเทศ คือ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สำหรับประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งคณะผู้แทนเยาวชน เข้าร่วม จำนวน 40 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 คน
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า คณะเยาวชนไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ย่อมเป็นที่วางใจได้ว่าทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนจากประเทศอาเซียน และญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ เยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การเข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้ เป็นการเดินทางร่วมกันของเยาวชนจาก 11 ประเทศ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ รวมถึงอุปนิสัยใจคอ แต่ทุกคนล้วนอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนเยาวชนของประเทศไทย จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถที่ทุกคนมีอยู่ และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ด้วย อาทิ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดที่แตกต่าง เรียนรู้และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและมิตรภาพที่ดีต่อกัน
 
"นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของคณะเยาวชนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศชาติ ต้องภาคภูมิใจ ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำ ให้คณะเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ คือ รักษาสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบในการทำงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ตรงเวลา มีระเบียบวินัย พร้อมทั้งเตรียมใจเพื่อจะได้เปิดรับและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งมีความแตกต่างหรือไม่คุ้นเคย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป”พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก