About AEC

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Brain power รองรับไทยแลนด์ 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Br
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0’ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (17 ต.ค. 59) ได้กล่าวเปิดประชุมว่า "ภาระหน้าที่กระทรวงแรงงาน คือ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ 32 ใน 140 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงโครงสร้าง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ Brain power รองรับ ไทยแลนด์ 4.0
 
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า "กพร. มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์บูรณาการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตราย 2) ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนในพื้นที่พิเศษ 3) ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 4) ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 5) ยุทธศาสตร์บูรณาการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ ผู้มีรายได้น้อย 6) ยุทธศาสตร์บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศ GMIS และ ASEAN รวมไปถึงโครงการด้านพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งได้กำหนดให้ข้าราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวิธีการทำงานภายใต้แนวทาง "สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ ขจัดคอรัปชั่น” ตลอดจนยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็น ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก