About AEC

ยธ. สร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับเวียดนาม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ยธ. สร้างความร่วมมือด้าน
 

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Nguyen Van Luc รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยและเวียดนามด้านบังคับคดีทางแพ่ง ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการบังคับคดีทางแพ่งแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไทยและเวียดนาม อันจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
   
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก