Economy and Investment

EU รับขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยเป็น GI

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

EU รับขึ้นทะเบียนข้าวสัง
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรปแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ในสหภาพยุโรปต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง ซึ่งเป็นความสำเร็จของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีระดับโลก ที่ตลาดใหญ่ เช่น สหภาพยุโรปได้เห็นถึงคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษของข้าวไทย และยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันจากแหล่งผลิตอื่น ๆ
 
อย่างไรก็ตาม การได้ขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยใน EU ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการทำตลาดในอนาคตจะช่วยในเรื่องภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ว่าข้าวไทยได้รับการยอมรับมาตรฐาน GI ในต่างประเทศช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทย โดยปัจจุบันข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมีกำลังการผลิตรวมทั้งจังหวัด 7,703 ตันข้าวเปลือก และส่งออกยังประเทศต่าง ๆ เช่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น แต่ยังส่งออกในปริมาณที่ยังไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่การปลูกมีอยู่อย่างจำกัด จึงคาดว่าการขึ้นทะเบียน GI ใน EU จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวชนิดนี้มากขึ้น เพราะปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากตลาดสหภาพยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก