About AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 ผลักดันการสร้างความมั่นคงชายแดน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรีอา
 

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - ยุโรป ครั้งที่ 21 วันที่ 13 - 14 ตุลาคมนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพยุโรป จัดขึ้น โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม 36 คน แบ่งเป็นการประชุมแบบคณะ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานเป็นประธานการประชุม และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศร่วมหารือในหลายประเด็น อาทิ บทบาทอาเซียนในฐานะแกนกลางการขับเคลื่อนภูมิภาค การแก้ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติ ที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติ และความมั่นคงทางทะเล
 
นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมกรอบอาเซียน – ยุโรป ยังมีการหารือระดับทวิภาคีของผู้แทนประเทศยุโรปกับรัฐมนตรีของไทย พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 40 ปี อาเซียน-ยุโรป ในปี 2017 เพื่อยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกันไทยเตรียมประกาศนอกเหนือจากเอกสารผลลัพธ์การประชุมถึงการผลักดันเรื่องสำคัญ คือการให้ความสำคัญความมั่นคงชายแดนระหว่างอาเซียน – ยุโรป และขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับประชาชาติ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก